Ο Φορέας των Δράσεων

Σαν φορέα της δράσης μας επιλέξαμε τη νομική μορφή της «Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4019/2011 και του δώσαμε τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Η επιχείρηση είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με περιορισμένη ευθύνη των μελών της και έχει εμπορική ιδιότητα.

Για έδρα της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», επιλέξαμε το νησί της Άνδρου που είναι και ο αρχικός χώρος δράσης, πειραματισμού και εφαρμογής των δραστηριοτήτων μας, με δυνατότητα να ιδρύουμε και να διατηρούμε υποκαταστήματα ή γραφεία και σε άλλα μέρη της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Σκοπός της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων και ειδικότερα, η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Στις δραστηριότητες της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» περιλαμβάνονται:
1. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
2. Εκπροσώπηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
3. Πολιτισμικές, πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις,
4. Δράσεις και προγράμματα προώθησης της απασχόλησης, διατήρησης παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων
5. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
6. Ανάληψη και διαχείριση προγραμμάτων και δράσεων εναλλακτικών προσεγγίσεων με σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη και την καινοτομία.

Οι βασικές αρχές λειτουργίας της «ΠΡΩΤΕΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» είναι:
1. Η προαγωγή της κοινωνικής ωφέλειας μέσω της παραγωγής αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών συλλογικού και κοινωνικού χαρακτήρα
2. Η πρόταξη του ατόμου και της εργασίας έναντι του κεφαλαίου,
3. Η χρησιμοποίηση των κερδών της για την ανάπτυξη της απασχόλησης και την διεύρυνση των εργασιών της,
4. Η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.